Privacybeleid

Pronova Laboratories B.V., gevestigd aan Kruitpad 16, 1398 CP te Muiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Pronova Laboratories B.V acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Contactgegevens:
www.pronovalab.com
Kruitpad 16
1398 CP  Muiden
Tel.: +31(0)294466619

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pronova Laboratories B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten zoals via de website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Factuuradres

– Betalingsgegevens

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een online bestelling te doen, in correspondentie en telefonisch

– IP Adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@pronovalab.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pronova Laboratories B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Bij aankoop van een product en het akkoord gaan op de algemene voorwaarden zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens te gebruiken indien dit wegens kwaliteitsdoeleinden van belang is.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pronova Laboratories B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pronova Laboratories B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pronova Laboratories B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij houden voor alle hierboven beschreven persoonsgegevens een bewaartermijn van 8 jaar aan. Dit is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pronova Laboratories B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin u hiermee wel of niet kan instemmen. Wij plaatsen specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pronova Laboratories B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@pronovalab.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pronova Laboratories B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pronova Laboratories B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (klantenservice@pronovalab.com)

© Pronova Laboratories - BTW-nummer NL 80 92 06 353 B02 - KvK-nummer 17126800